Menu

IES - SEP Comte de Rius (Instituto de Educación Secundaria Comte de Rius)IES - SEP Comte de Rius

Dirección: Tarragona,43007,España.

Teléfono: 977241384

Estado: Abierto

L’IES-SEP Comte de Rius és un dels centres públics d’educació secundària de Tarragona. És un centre docent arrelat a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en l’alumne, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament. S’escolaritzen nois i noies que cursen ensenyaments postobligatoris. · Amb relació a l’alumnat Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular dels cicles formatius i del batxillerat, i contribuir a la seva integració social. En conseqüència, l’alumnat ha d’assolir els coneixements, les habilitats, les actituds i les capacitats establertes en els dissenys curriculars dels respectius estudis que li facilitin el desenvolupament integral, la preparació per a incorporar-se a la vida activa i l’accés a estudis superiors. · Amb relació a la família Contribuir a la formació dels seus fills o filles, orientar i assessorar la família sobre l’educació que estan rebent i aconseguir la seva participació i implicació en el procés educatiu del fill/a. · Amb relació a la societat, les empreses i les institucions Formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d’uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat. · Amb relació a l’equip humà de l’Institut Crear un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat, i la millora continuada del centre. · Amb relació al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i informar/transmetre al Departament d’Educació les necessitats detectades dels diferents grups d’interès, amb la finalitat de fomentar la millora de la política educativa. Valors . L’educació que oferim a l’Institut es fonamenta, segons es desprèn del mateix Projecte Educatiu de Centre, en : · La voluntat de fomentar l’esperit crític dels seus alumnes, de capacitar-los per a prendre decisions, d’inculcar-los una actitud responsable en la feina i respectuosa vers la societat i l’entorn, i també de fer-los sentir satisfets i predisposats en l’aprenentatge continu. · Transmetre als nostres alumnes els valors bàsics d’una societat democràtica, plural i aconfessional : respecte, llibertat, responsabilitat, solidaritat, diàleg i participació. · Garantir un ús normalitzador i no discriminatori de les dues llengües oficials. El català és la llengua de comunicació oral i escrita del Centre. Així mateix és facilitarà, dins les possibilitats, el coneixement de llengües estrangeres. · Oferir una educació que vol potenciar les capacitats de cada alumne i es fonamenta en un tracte personalitzat orientat en la inserció dels joves en el món laboral, a facilitar-los l’accés a la Universitat i a afavorir-los l’autoocupació. · Oferir també una formació adequada a l’entorn social i laboral, col·laborant amb empreses i institucions per tal de mantenir la professionalitat del professorat i el nivell tècnic i la satisfacció dels alumnes. · Ser un centre escolar obert i participatiu en les activitats de caire social i oferir suport a iniciatives d’interès en relació amb d’altres centres escolars. · Tenir un especial interès en la formació permanent d’exalumnes, així com de professionals en actiu, dins dels sectors industrials de l’entorn. · L’IES-SEP Comte de Rius propicia l’actualització científica, tecnològica i pedagògica, i està obert a innovacions educatives i promou la millora contínua com a principi d’organització de centre. · La gestió de l’’IES-SEP Comte de Rius es fonamenta en la transparència i en la participació activa de tota la comunitat educativa i es promouen els mecanismes necessaris per fer-les efectives.

¿Qué estudios se imparten en IES - SEP Comte de Rius?

Ciclo Formativo de Grado Medio: se imparten ciclos formativos de grado medio.

Instalaciones Electricas y Automaticas

Instalaciones de Telecomunicaciones

Electromecanica de Vehiculos Automoviles

Mecanizado (LOE)

Laboratorio

Planta Quimica

Bachiller: se imparte bachillerato.

Ciclo Formativo de Grado Superior: se imparten ciclos formativos de grado superior.

Mantenimiento Electronico

Automatizacion y Robotica Industrial

Sistemas de Telecomunicaciones e Informaticos

Proyectos de Edificacion

Proyectos de Obra Civil

Diseño en Fabricacion Mecanica

Laboratorio de Analisis y de Control de Calidad

Quimica Industrial

Quimica Ambiental

Profesores de IES - SEP Comte de Rius

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de IES - SEP Comte de Rius
Valora este artículo
(2 votos)
volver arriba